GWARANCJA

[separator color=” thickness=” up=” down=”]

   WARUNKI GWARANCJI
Firma „PLINTUS” z siedzibą w Gdańsku, ul. Łostowicka 7b, udziela pełnej gwarancji na wyroby i usługi wykonane w naszym zakładzie na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży jeśli poniższy regulamin nie stanowi inaczej.

Nagrobki

1. Na nagrobki udziela się gwarancji na czas nieokreślony z wyłączeniem:

– nagrobków lastrykowych,

– nagrobków betonowych,

– nagrobków importowanych,

– nagrobków niewyprodukowanych w naszym zakładzie.

2. Gwarancji na czas nieokreślony nie podlegają:

– powłoki malarskie (w tym złocenia) wykonane na nagrobkach,

– wazony i metaloplastyka (w tym litery, krzyże, pasyjki i wszelkie ozdoby mosiężne i z metali kolorowych),

– elementy ozdobne wykonane z materiałów innych niż granit,

– ławki wykonane z elementów stalowych i tworzyw sztucznych,

– elementy małej architektury nie związane z nagrobkiem (chodniki, murki oporowe i ozdobne, gazony).

3. Wszystkie elementy wymienione w pkt.2 podlegają ogólnym warunkom gwarancji.

W przypadku elementów małej architektury[1] wykonywanej bezpośrednio na gruncie wokół nagrobka, w okresie krótszym niż 2 lata od ostatniego pochówku, firma „PLINTUS” zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za naprawienie powstałych usterek, jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

4. Gwarancji nie podlegają wady ukryte materiału, niewidoczne w chwili sprzedaży[2] nagrobka, jeśli nie mają one wpływu na konstrukcję całego nagrobka, a także uszkodzenia mechaniczne[3] i chemiczne[4] powstałe w wyniku nieprawidłowego eksploatowania, czy konserwowania granitu. W przypadku niektórych materiałów późniejsza zmiana barwy i koloru spowodowana jest naturalnym procesem utleniania się minerałów zawartych w kamieniach, w szczególności tlenków metali. Zmiany te nie stanowią podstaw do roszczeń gwarancyjnych. Gwarancji nie podlegają zmiany barwy i miejscowe zabrudzenia spowodowane przez rośliny i znicze.

5. Wszelkie zmiany i naprawy, w tym demontaż i montaż nagrobka do pochówku, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę „PLINTUS”. W przypadku zlecenia innej firmie demontażu do pochówku i montażu prace mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą i pod nadzorem pracownika firmy „PLINTUS” pod rygorem utraty praw do gwarancji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje również nagrobki wykonane przez firmę Kamieniarstwo Nagrobkowe i Budowlane Janusz Curzydło (w latach 1980-2011).

7. Podstawą do roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji jest dowód zapłaty (paragon, faktura, pokwitowanie). W przypadku zagubienia dokumentu potwierdzającego wpłatę firma „PLINTUS” ustali, czy dany nagrobek podlega naszej gwarancji, na podstawie jego oględzin.

8. Gwarancja na naprawy związane z osiadaniem gruntu wokół nagrobka w każdym przypadku ograniczona jest do 60-ciu miesięcy od daty jego zakupu.

Grobowce

9. Okładziny i tablice grobowca objęte są ogólnymi warunkami gwarancji (24 m-ce) jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

10. Firma „PLINTUS” nie wykonuje części murowanej grobowca, a jedynie okładziny kamienne – dlatego z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku osiadania gruntu i osiadania tzw. pieczary; użycia niskiej jakości materiałów do murowania, wykonania nieprawidłowej izolacji przeciwwilgociowej, czy nierzetelnego wykonania pieczary.

11. Gwarancji nie podlegają wady ukryte materiału niewidoczne w chwili sprzedaży grobowca[2], jeśli nie mają one wpływu na konstrukcję całego grobowca, a także uszkodzenia mechaniczne[3] i chemiczne[4] powstałe w wyniku nieprawidłowego eksploatowania i konserwowania granitu. W przypadku niektórych kamieni zmiana barwy i koloru spowodowana jest utlenianiem się minerałów w nich zawartych. Jest to naturalny proces starzenia. Zmiany te nie stanowią podstaw do roszczeń gwarancyjnych. Gwarancji nie podlegają zmiany barwy i miejscowe zabrudzenia spowodowane przez rośliny i znicze.

Okładziny kamienne i elementy budowlane

12. Okładziny kamienne i elementy budowlane podlegają ogólnym zasadom gwarancji, jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

13. Firma „PLINTUS” nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte materiału, które były nieujawnione w momencie sprzedaży, a także wady powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji i eksploatacji wyrobu.

Usługi

14. Materiał powierzony przez klienta może ulec uszkodzeniu, bądź zniszczeniu w procesie obróbki (cięcie, wiercenie, szlifowanie), o czym zawsze uprzedzamy naszych klientów. Firma „PLINTUS” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przy obróbce.

15. Gwarancja na elementy wykonane według projektu klienta, będące częściami instalacji, na które w trakcie eksploatacji działają siły fizyczne takie jak: tarcie, ściskanie,rozciąganie, skręcanie, objęte są ogólnymi zasadami gwarancji. Firma „PLINTUS” nie odpowiada za wady projektowe, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, czy zastosowania w projekcie nieodpowiedniego materiału.

OBJAŚNIENIA

[1] Przyjmujemy, iż naturalny proces osiadania i zagęszczania gruntu wynosi 2 lata od daty pochówku. W tym czasie nie zaleca się wykonywania elementów stałych montowanych bezpośrednio na gruncie (nie dotyczy nagrobków). Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie na życzenie klienta i na jego odpowiedzialność.

[2] Wady, o których mowa, mogą pojawić się w wyniku naprężeń powstałych przy wydobyciu i obróbce materiału poza zakładem. Dokładamy wszelkiej staranności, by oferować materiały sprawdzone, znane na rynku przynajmniej od kilku lat. W przypadku nowości sprzedający jest zobowiązany do poinformowania klienta o tym, iż właściwości materiału nie zostały jeszcze sprawdzone w naszych warunkach atmosferycznych.

[3] Uszkodzenia mechaniczne to uszkodzenia powstałe na skutek uderzenia, przesunięcia elementów kamiennych, zarysowania, lub działania innych sił zewnętrznych, które nie występują w przypadku użytkowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

[4] Uszkodzenia chemiczne to uszkodzenia powstałe na skutek użycia nieodpowiednich środków czyszczących i konserwujących, mogących wchodzić w reakcje chemiczną z materiałem, a także powodować zabrudzenia, jakie nie powstałyby w przypadku właściwej pielęgnacji.