Regulamin zakupów


 plintus.pl/sklep/ to sklep internetowy, dostępny w domenie plintus.pl, prowadzony przez Plintus, Adam Curzydło z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Łostowickiej 7,NIP:583-264-06-00 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym 87116.
Tel.(+48)583 053 712
e.mail:biuro@plintus.pl

dane ogólne

1.Plintus Adam Curzydło prowadzi sprzedaż detaliczną i działalność usługową, stacjonarnie w siedzibie firmy, oraz drogą elektroniczną        za   pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane w biurze pod adresem siedziby firmy i przez strony internetowe dostępne w domenie plintus.pl.

2.Oferowane produkty dostępne w siedzibie firmy oraz w plintus.pl/sklep są  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.Firma Plintus może oferować produkty przecenione np. ze zwrotów towarów. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia pełnej informacji na temat towaru, przyczyny przeceny i okresu gwarancji.

4.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych plintus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar i usługę wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

5.W przypadku zakupu poza siedzibą firmy lub przez stronę internetową www.plintus.pl/sklep dokonanie wpłaty lub częściowe dokonanie wpłaty firma Plintus uznaje za potwierdzenie zawarcia umowy i zapoznania się z warunkami sprzedaży.

6.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu plintus.pl/sklep/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu plintus.pl/sklep/, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

zawarcie umowy

7.W przypadku złożenia zlecenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, za termin złożenia zlecenia uznaje się termin dostarczenia towaru do klienta lub osoby przez niego wyznaczonej a w przypadku zamówienia usługi – termin złożenia zlecenia na wykonanie usługi. (jako usługę firma Plintus uznaje oferty, w których gotowy wyrób posiada indywidualny charakter, wykonany zgodnie z wytycznymi klienta, np. parapety, blaty, stopnie, nagrobki itp.)

8.W przypadku złożenia zlecenia usługi w siedzibie firmy za termin zawarcia umowy uznaje się datę złożenia zlecenia.

9.W przypadku zakupu towaru gotowego, za termin zawarcia umowy uznaje się datę wydania towaru klientowi. Przeniesienie własności następuje niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

odstąpienie od umowy

10.Klient dokonujący zakupu przez stronę internetową www.plintus/sklep ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

11.Zgłoszenie odstąpienia od umowy należy przesłać na adres reklamacje@plintus.pl za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie firmy, na formularzu (formularz odstąpienia od umowy). Formularz można również pobrać w zakładce FAQ na stronie plintus.pl. Po odstąpieniu od umowy klient ma obowiązek odesłać towar na adres siedziby firmy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy a jeśli z uwagi na charakter towaru, nie ma takiej możliwości niezwłocznie ustalić termin odbioru z firmą Plintus.

12.Druk takiego oświadczenia znajduje się na stronie www.plintus.pl

13.Należność zostanie zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub potwierdzenia wysłania, w zależności co szybciej nastąpi. 14.Firma Plintus zobowiązuje się do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w tym również kosztów wysyłki jeżeli wysyłka organizowana była przez firmę Plintus w ramach usługi. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez firmę Plintus, firma Plintus nie jest zobowiązana do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15.W przypadku zakupu towaru/usługi w siedzibie firmy klient dokonuje zwrotu na koszt własny. Jeżeli rzeczy nie można odesłać w zwykły sposób firma Plintus zobowiązuje się do odbioru rzeczy na swój koszt.

16.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

17.Nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

18.Jeżeli klient nie zgłosił wyraźnego żądania rozpoczęcia usługi po upływie terminu prawa do odstąpienia od zawartej umowy, firma PLINTUS ma prawo naliczyć opłaty z tytułu wykonanych prac w kwocie proporcjonalnej do wykonanych czynności przy realizacji zlecenia wynoszące: 10% wartości usługi -za zakup materiału. 60% wartości usługi -za przygotowanie materiału pod indywidualne zlecenie. Pozostałe usługi w/g cennika.

Dostawa i ceny

19.Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy, w miejscu wskazanym przez konsumenta wraz z usługą montażu płatną wg cennika lub zamówić dostawę za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.cena towaru w zależności od wybranej formy dostawy wynosi:

a. przy odbiorze osobistym: cena zamówionego towaru (usługi)

b. przy zamówieniu z montażem: cena zamówionego towaru(usługi)+cena montażu w/g cennika

c. przy zamówieniu towaru (usługi) z dostawą: cena towaru + cena transportu.

20. Klient jest obciążany kosztami dostawy, jeśli dostawa dotyczy zamawianej usługi. Koszt dostawy należy wyliczyć wprowadzając dane adresowe miejsca dostawy w podsumowaniu zamówienia.

21.W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach plintus.pl/sklep/ lub bezpośrednio w siedzibie, firma Plintus może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne kwoty cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

22.Firma Plintus zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki w innej formie niż wybrana przez klienta z zastrzeżeniem, iż koszt i termin realizacji zlecenia będą takie same lub niższe niż wybrane w zamówieniu.

23.Możliwe są następujące formy płatności:
o     Przy odbiorze – zapłata gotówką w siedzibie zakładu.
o     Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Plintus, zamówienie jest przekazywane do realizacji w celu przygotowania montażu lub wysyłki  Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24.pl

  • za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
  • za pośrednictwem Bramki płatniczej przelewy24.pl obsługiwanej przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań ul. Kanclerska 15      nip. 781-173-38-52, regon 634509164 wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000.
  • W systemie ratalnym realizowanym przez bramkę płatniczą Przelewy24.pl przez MBank raty i Alior Bank raty.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach banków oferujących sprzedaż ratalną.

.Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie www.plintus.pl
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym dla każdego produktu po wpisaniu adresu dostawy.

24.W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na plintus.pl/sklep/ , Plintus. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

25.anulowany

26.Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego montażu lub wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie,(o ile jest to możliwe) o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.

27.Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Plintus kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta.

28.Termin realizacji zamówienia lub otrzymania przesyłki  to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy(montażu). W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Plintus. W przypadku płatności ratalnej – także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.Przesyłkę kurierską należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.W przypadku usługi z montażem produkty  są dostarczane pod wskazany adres lub lokalizację. O terminie realizacji  zamówienia Plintus informuje drogą elektroniczną i telefonicznie.

29.Z uwagi na charakter niektórych produktów i usług, termin montażu może być uzależniony od czynników pogodowych. Jeśli warunki pogodowe nie pozwalają na realizację zlecenia firma Plintus zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu realizacji gwarantującego właściwe i rzetelne zrealizowanie zlecenia.

Warunki gwarancji

30.Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegóły warunków gwarancji podane są na stronach plintus.pl. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „specjalne warunki gwarancji”, produkt objęty jest gwarancją na czas nieokreślony. Gwarancja na czas nieokreślony dotyczy tylko produktów zamówionych wraz z usługą montażu. W przypadku reklamacji produktów zamówionych bez usługi montażu przesłanych kurierem produkt należy odesłać na własny koszt pod adres sprzedaży. W zależności od wad produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy i odesłany na koszt firmy Plintus lub zostaną zwrócone koszty zakupu. Sposób realizacji reklamacji zostanie uzgodniony w porozumieniu z klientem. Reklamacje na wyroby o znacznych gabarytach mogą zostać rozpatrzone w miejscu montażu niezależnie od sposobu dostawy.  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

31.Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w plintus.pl w zakładce pliki do pobrania.

32.Plintus odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

33.W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Plintus. po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia.

34.Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w plintus.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli firma Plintus nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

35.Firma Plintus ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Plintus. Jeżeli w ciągu 14 dni firma Plintus nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma Plintus. Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość”, ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

36.W przypadku wymiany nagrobków lub elementów budowlanych klient ma prawo zażądać  odebrania i utylizacji elementów zużytych lub zniszczonych. Za utylizacje  pobierana jest opłata w wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą tonę. Koszt ten obejmuję przygotowanie dokumentacji do BDO załadunek transport do ZUT i rozładunek. W przypadku materiałów niebezpiecznych (np. papa budowlana) koszt będzie wyliczony zgodnie z obowiązującym cennikiem na dany odpad.

37.Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

38.Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego plintus.pl/sklep/ w związku z zakupami jest PLINTUS. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.Dodatkowo, okazjonalnie, plintus za zgodą Klienta, może przesyłać oferty na swój asortyment.

39.Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w plintus.pl/sklep/, są przekazywane:

-spółce DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań ul. Kanclerska 15 , nip. 781-173-38-52, regon 634509164 wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r.

lub

-PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, pod adresem L-1150, podlegającej ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego)

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności za nabyte w plintus.pl towary, lub usługi, niezwłocznie po wyborze przez Klienta w plintus.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.